بار الها ! ... به من گفتی ، د رعمق ظلمات ، د ر آن هنگام که چشم نمی بيند،

می توان شنيد... می توان گفت...

و به من آموختی : هر در بسته ای ،روزنه ای باز دارد... و می توان از روزنه ای گذشت ؛ اگر تو بخواهی...

می توان باور کرد... می توان ياور بود...می توان پرواز کرد...

با تو... می توان انتظار کشيد  ؛ و عاشق ماند... 

   + پرند - ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢