تمام شب آنجا

ميان سينه من

کسی ز نوميدی

نفس نفس می زد

کسی به پا می خاست

کسی تو را می خواست

دو دست سرد او را

دوباره پس می زد...

                        فروغ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید