سرو چمان من چرا ميل چمن نميکند؟    همدم گل نمی شود ،ياد سمن نمی کند

...

تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او      زين سفر دراز خود عزم وطن نميکند....

                                                                                                      حافظ

/ 0 نظر / 2 بازدید