طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست
کوهيم و در ميانه دريا نشسته ايم
چون سینه جای گوهر یکتای راستیست
زینرو به موج حادثه تنها نشسته ایم ...

ـ فروغ

/ 0 نظر / 9 بازدید