و تو هر لحظه که از من دوری ،

من به چنگال شتابنده ترين باد بيابان پيما گرد،سرگردانم...

و به ويرانگری فاصله می انديشم...

/ 0 نظر / 2 بازدید