گذشت در برابر خطای دوست به جا آوردن شکر پروردگار است از اعطای نعمت بزرگ دوستی...

/ 2 نظر / 2 بازدید
kaveh

خيلی با اين جمله حال کردم!!! از بند و زنجيرش چه غم، آنکس که عياری کند!